مدیر: کارگزاری توسعه معاملات کیان
متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری: فرهنگ قراگوزلو
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:


روند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان